Allmänna kundvillkor Maskinera Privatkund ”live yard sale” KH-Maskin

Allmänna kundvillkor Maskinera Privatkund ”live yard sale” KH-Maskin

2023-05-29

Maskinera AB (559014-2682), är ett privatägt auktionsbolag som förmedlar auktionsuppdrag för i huvudsak kommuner, företag, finansbolag, konkurser och dödsbon.

1. Villkorens omfattning
Dessa allmänna kundvillkor för företag ("Kundvillkor") gäller när Maskinera AB ("Maskinera") tillhandahåller nätbaserade auktionstjänster ("Nätauktionstjänsten") via marknadsplatsen Maskinera.se till privatpersoner ("Köparen"). På marknadsplatsen förmedlas svenska Auktionsobjekt ("Auktionsobjekt") till högstbjudande.
Genom registrering av ett kundanvändarkonto för privatkund ("Kundanvändarkonto") ingår kunden (”Köparen”) avtal med Maskinera om rätten att nyttja Nätauktionstjänsten i enlighet med dessa Kundvillkor. Köpare som registrerar ett användarkonto intygar i och med registreringen att denne har tagit del av Kundvillkoren och förbinder sig att följa dem.

2. Säljare
(”Säljare”) är de uppdragsgivare som har givit Maskinera i uppdrag att förmedla ett Auktionsobjekt.
Det är alltid Säljaren som säljer och har ansvar för Auktionsobjekten. Maskinera är endast förmedlande part och träder inte in som ägare eller Säljare av Auktionsobjekt. Maskinera tar inte heller på sig rollen som exportör till andra länder av Auktionsobjekt. Administration av ägarbyte för Auktionsobjekt registrerade hos Transportstyrelsen skall genomföras av Säljaren

3.Köpare
För att köpa Auktionsobjekt via Maskinera registrerar sig Köparen som budgivare på Maskinera.se. Svenskt och utländskt företag samt privatpersoner kan registrera sig som köpare. För att delta i en auktion måste Köparen acceptera Maskineras kundvillkor

Köparen skall ange korrekta personuppgifter, adress samt kontaktperson, denna skall vara en fysisk person som är minst 18 år.

Det kan dröja några timmar innan registreringen har blivit granskad och godkänd.
Att registrera ett konto i falskt namn eller någon annans namn kan leda till polisanmälan.
Om Maskinera misstänker att en Köpare missbrukar sitt konto, inte uppfyller kundvillkorens bestämmelser eller inte följer uppgjorda överenskommelser, har Maskinera rätt att spärra Köparen på Maskinera.se.
Maskinera hanterar alla Köparens personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018. När Köparen registrerar sig på maskinera.se ger Köparen Maskinera tillstånd att använda Köparens uppgifter för att uppfylla sina åtaganden gentemot Köpare och Säljare. Se vår integritetspolicy för mer information om hur personuppgifterna behandlas.

4. Nätauktionstjänsten
Maskinera ger Kunden rätt att använda Nätauktionstjänsten givet att Kunden till fullo följer vad som angivits i dessa Kundvillkor och sköter eventuella betalningsåtagande.

Alla Auktionsobjekt på Maskinera.se säljs på auktion. Bud kan läggas dygnet runt på de auktioner som pågår. Varje auktion avslutas på angivet klockslag, men förlängs med cirka tre minuter om ett nytt bud läggs inom tre minuter före avslutstiden.

Inom 72 timmar efter avslutad auktion tar Maskinera kontakt via e-post eller telefon med den Köpare som har lagt högst bud. Avsänd faktura anses som tagen kontakt

5. Budgivning
Alla bud är bindande och kan inte återkallas av Kund.

För att delta i budgivning krävs att Köparen har tilldelats ett ID, ett kundnummer och har godkänt Kundvillkoren.
Att delta i budgivning av egna Auktionsobjekt är inte tillåtet, ej heller att manipulera budgivning via ombud.
Skulle två lika bud läggas vinner det som lades först.
Vid tekniska problem kan auktioner förlängas tills störningarna upphört.
Maskinera har rätt att avböja försäljning och bortse från bud under hela auktionsprocessen.
Maskinera har rätt att bestämma om en budgivning skall ogiltigförklaras och genomföras på nytt på grund av tekniska problem, felskrivningar eller av andra anledningar.
En inropsavgift tillkommer alltid på det vinnande budet.

5. Reservationspris
Objekt som säljes på ”live yard sale” med KH-Maskin säljes utan reservationspris.

7. Avgifter

En inropsavgift tillkommer alltid på det vinnande budet.

Köparen är alltid skyldig att betala Inropsavgiften även om köpet av det aktuella Auktionsobjektet av någon anledning inte fullföljs av Köparen.
Om inget annat anges tillkommer moms på priset för Auktionsobjektet och Inropsavgiften.

8. Fakturering och betalning
När en Köpare har lagt det högsta budet i en budgivning, skickas en faktura till Köparen via e-post. Fakturan har fem dagars betalningstid.
Vid utebliven betalning har Maskinera rätt att kräva att köpet fullgörs av Köparen samt ta ut en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt gällande räntelagstiftning.

9. Godkännande av Auktionsobjekt
Alla Auktionsobjekt på Maskinera.se säljs i befintligt skick. Brister och fel kan förekomma då Auktionsobjekten ofta är begagnade bruksföremål.
Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt. Det innebär att du från och med den 8: juni 2023 fram till Auktionsavslut har möjlighet att på plats hos KH-Maskin undersöka och godkänna Auktionsobjektets skick i förhållande till auktionsunderlaget. Köparen anses ha godkänt Auktionsobjektet i och med att denna har lagt sitt första bud på avsett Auktionsobjekt
Säljaren ansvarar inte för fel som av Köparen upptäcks efter Auktionens avslut. Säljaren ansvarar inte heller för fel som uppkommer efter avslutad Auktion.

Vid upphämtning ska koden på ditt utlämningskvitto lämnas till säljaren och kvittot skall signeras av Säljaren. Notera att utlämningskvittot har Maskinera som avsändare.

10. Funktionsdefekta objekt
Om ett Auktionsobjekt beskrivs som ett funktonsdefekt objekt i auktionsunderlaget har det inte genomgått en fullständig kontroll eller provkörning av Säljaren eller Maskinera. Auktionsobjektet kan sakna delar eller ha fler fel än dem som beskrivs i auktionsunderlaget. funktonsdefekt objekt kan inte reklameras.
Som funktonsdefekt objekt räknas även personbilar och lätta lastbilar med ett uppskattat värde under 40 000 kronor.

11. Garanti
Ingen garanti lämnas på köpta Auktionsobjekt.

12. Hämtning
Innan Köparen kan hämta sitt Auktionsobjekt skall Köparens faktura vara registrerad som betald hos Maskinera. När betalningen har registrerats får Köparen en upphämtningsinstruktion samt en upphämtningskod (skickas via e-post). Vid eventuella frågor finns Maskineras kundtjänst till hands under kontorstid via telefon och e-post. Du som köpare ansvar för upphämtning, lastning och eventuell nedmontering av Auktionsobjektet.

Vi utlämnandet av Auktionsobjektet skall Köparen till Säljaren ange utlämningskoden. Utlämningskoden fungerar som kvittens på att Auktionsobjektet är mottaget av Köparen.
Som Köpare ska du hämta Auktionsobjektet hos säljaren underperioden, 19:e, 20:e, 21:a samt 27:e och 28:e Juni 2023 mellan 07.00-16.00. 

Auktionsobjekt som inte hämtas inom denna tid kommer ej gå att lösa ut.
Om Säljaren inte kan ge Köparen möjlighet att hämta Auktionsobjektet under angiven tid har Köparen rätt att antingen kräva fullgörelse eller häva köpet. Säljaren är inte skyldig att fullgöra köpet om det föreligger ett oöverkomligt hinder eller om fullgörelsen skulle innebära uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till Köparens intresse av att Säljaren fullgör köpet. Vid befogad hävning har Köparen rätt till återbetalning av det belopp som har betalats till Maskinera. Köparen är alltid skyldig att vidta skäliga åtgärder för att förebygga, förhindra eller begränsa förlust eller skada.
Säljare tar inget ansvar för Auktionsobjekt som inte hämtas i tid.
För Auktionsobjekt som inte har hämtats av Köparen eller dess ombud under angiven upphämtningsperiod har Säljare genom Maskinera rätt att häva köpet och på nytt lägga ut Auktionsobjektet till försäljning.
Säljaren samt Maskinera äger rätt att ur influtna medel ta ut ersättning för kostnader med anledning av hävningen samt för förlust i övrigt. Om försäljningspriset inte täcker Säljarens och/eller Maskineras skador och kostnader för omförsäljning ska Köparen ersätta mellanskillnaden. Om varan inte kan säljas eller om priset inte skulle täcka kostnaderna för en försäljning får Säljaren och Maskinera skrota/återvinna/slänga Auktionsobjektet. Innan så sker ska Köparen underrättas med senast kända kontaktuppgifter.

13. Ångerrätt

Vid köp av ett Auktionsobjekt på Maskinera.se gäller 14 dagars ångerrätt för privatkund i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Köparen har rätt att ångra sitt köp om detta meddelas Maskinera inom 14 dagar från det att Köparen, eller Köparens ombud, hämtat eller tagit emot Auktionsobjektet.
Ångerrätten gäller inte vid försäljning av Auktionsobjekt som är fast egendom eller andra varor där ångerrätten enligt lag inte gäller

Om Kund vill ångra köpet av Auktionsobjektet ska Köparen innan ångerfristen löpt ut skicka ett e-post meddelande till Makineras kundtjänst med ett tydligt formulerad önskan att frånträda köpet samt kontrollera att meddelandet mottagits. Kunden kan också fylla i ett elektroniskt standardformulär för utövande av ångerrätten. Detta formulär finns att ladda ner på Konsumentverkets webbplats (http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett). Kunden skall i formuläret ange namn, adress, kontaktinformation och annan relevant information som fakturanummer och objekt-ID.
Vid utövande av ångerrätten är Köparen skyldig att återlämna Auktionsobjektet till Säljaren. Kunden skall vid återlämning av Auktionsobjektet ta med kvitto på betalningen och kopia på fakturan. Maskinera ersätter inte resekostnader, utlägg eller andra kostnader som Kunden eventuellt kan ha haft i samband med returen av Auktionsobjektet eller hävandet av köpet.
Om Köparen väljer att återlämna Auktionsobjektet, betalar Köparen returfrakten och ansvarar för Auktionsobjektets skick från det att det hämtats eller mottagits till det att det återlämnats till Säljaren eller kommit i retur. Auktionsobjekt som återsänds via ombud skall vara väl emballerade och skickas inom sju (7) dagar räknat från det datum Köparen meddelade Maskinera om sin vilja att utöva ångerrätten.
Vid godkänt utövande av ångerrätten återbetalar Maskinera det belopp som Köparen erlagt för Auktionsobjektet. Notera att Inropsavgiften eller eventuell frakt- eller transportkostnad ej återbetalas.
Från det belopp som ska återbetalas har Maskinera rätt att dra av en summa motsvarande Auktionsobjektets värdeminskning om Auktionsobjektet för att fastställa dess funktion hanterats mer än vad som kan anses nödvändigt. Gränsen för vad som kan anses nödvändigt är max tio (10) kilometer för fordon och en (1) timmes drift för maskiner. För personbilar beräknas värdeminskningen till 40 SEK (inkl. moms) per körd kilometer över tio (10) kilometer. För grävmaskiner, traktorer, dumprar och hjullastare under 5000 kilo beräknas värdeminskningen till 500 SEK (inkl. moms) per körd timme. För maskiner med vikt över fem 5000 kilo beräknas värdeminskningen till 1000 SEK (inkl. moms) per körd timme. För övriga maskiner och fordon beräknas värdeminskningen utifrån maskinens värde, ålder och kostnad för hyra av motsvarande maskin.
Maskinera har rätt att vänta med att återbetala Köparen tills dess att Auktionsobjektet returnerats till Säljaren.

14. Reklamation
Om Köparen önskar reklamera ett Auktionsobjekt ska Köparen kontakta Maskinera på mail

Maskinera förmedlar endast Auktionsobjekt och står därför inte som part i en reklamation.

Maskinera kan ta emot och förmedla reklamationer när det gäller för fel på Auktionsobjekt. Maskinera kan även förmedla information mellan köpare och Säljare i syfte att nå en överenskommelse. Maskinera är inte juridiskt ombud för Säljaren.
Reklamation ska göras innan Köpare har transporterat Auktionsobjektet från Säljares angivna hämtningsplats.
Maskinera och Säljaren ska alltid meddelas innan någon reparation genomförs. Eventuella kostnadsförslag ska alltid godkännas av Maskinera och Säljaren i förväg. Köparen har ingen rätt till ersättning om reparationen genomförs innan godkännande har lämnats.
Vid en reklamation ersätter Säljaren eller Maskinera varken direkta eller indirekta förluster.

15. Ansvarsbegränsning
Maskineras ansvar gentemot Köparen är alltid begränsat till prisavdrag eller till att som mest återbetala försäljningspriset jämte provision och mervärdesskatt.
Part är i inget fall ansvarig för indirekt skada som den andre parten kan drabbas av såvida Part inte begått avtalsbrott eller genom uppsåtlig grov vårdslöshet.
Gör Part sig skyldig till väsentligt avtalsbrott har den andre parten dock rätt att med omedelbar verkan häve Avtalet.
Köparen är skyldig att hålla Maskinera skadeslös från varje krav som annan användare eller tredje man kan komma att rikta mot Maskinera som en följd av Köparens användande av Maskinera.se eller Nätauktionstjänsten.

Maskinera garanterar inte att Maskinera.se eller Nätauktionstjänsten fungerar utan avbrott eller fel. Det kan förekomma att Maskinera.se eller Nätauktionstjänsten ligger nere på grund av underhåll, uppdateringar, tekniska förbättringar eller för att utveckla dess innehåll och/eller layout. Maskinera förbinder sig att i möjligaste mån informera Köparen innan underhållsarbeten och uppdateringar ska äga rum.

Maskinera reserverar sig för skrivfel och garanterar inte att bilder återger en exakt gestaltning av Auktionsobjekten.

16. Ändringar
Maskinera äger rätt att ändra innehållet i Nätauktionstjänsten och på Maskinera.se utan att i förväg inhämta Köparens godkännande.
Maskinera förbehåller sig rätten att ändra dessa Kundvillkor. Maskinera kommer att underrätta Köparen om ändringar i Kundvillkoren via ett meddelande på Maskinera.se eller på annat sätt som Maskinera anser lämpligt.

17. Force Majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet, om underlåtenheten beror på omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som Part inte kunde eller borde ha förutsett eller skäligen tagit i beräkning vid tiden för Avtalets ingående, t.ex. krig, inbördeskrig, eldsvåda, översvämning, utbredd allmän sjukdom, epidemi, pandemi, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen eller därmed jämställd omständighet.
Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än en (1) månad på grund av omständighet enligt ovan, har Part rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Avtalet.

18. Tvist

Dessa Kundvillkor och tillhandahållande av Nätauktionstjänsten samt tvister med anledning av dessa ska regleras genom svenskt skiljedomsförfarande.

19. Kontakt Vill Köparen ta kontakt med Maskinera kan Köparen göra det via e-post på adress som anges på Maskinera.se.