Kundvillkor Företag

2022-02-25

Allmänna kundvillkor Maskinera

Maskinera AB (559337-3854), är ett privatägt auktionsbolag som förmedlar auktionsuppdrag för i huvudsak kommuner, företag och finansbolag.

1. Villkorens omfattning

Dessa allmänna kundvillkor för företag ("Kundvillkor") gäller när Maskinera AB ("Maskinera") tillhandahåller nätbaserade auktionstjänster ("Nätauktionstjänsten") via marknadsplatsen Maskinera.se till företag ("Köparen"). På marknadsplatsen förmedlas svenska Auktionsobjekt ("Auktionsobjekt") till högstbjudande. Genom registrering av ett kundanvändarkonto för företag ("Kundanvändarkonto") ingår kunden (”Köparen”) avtal med Maskinera om rätten att nyttja Nätauktionstjänsten i enlighet med dessa Kundvillkor. Köpare som registrerar ett användarkonto intygar i och med registreringen att denne har tagit del av Kundvillkoren och förbinder sig att följa dem.

Parterna som omfattas av villkoren är Köpare, Säljare samt Maskinera (“Part”).

2. Säljare

(”Säljare”) är de uppdragsgivare som har givit Maskinera i uppdrag att förmedla ett Auktionsobjekt. Det är alltid Säljaren som säljer och har ansvar för Auktionsobjekten. Maskinera är endast förmedlande part och träder inte in som ägare eller Säljare av Auktionsobjekt. Maskinera tar inte heller på sig rollen som exportör till andra länder av Auktionsobjekt. Administration av ägarbyte för Auktionsobjekt registrerade hos Transportstyrelsen är Säljarens ansvar.

3. Köpare

För att köpa Auktionsobjekt via Maskinera registrerar sig Köparen som budgivare (”Köpare”) på Maskinera.se. Svenskt och utländskt företag kan registrera sig som köpare. För att delta i en auktion måste Köparen acceptera Maskineras köpevillkor.

Köparen skall ange korrekta företagsuppgifter, adress samt personuppgifter till företagets kontaktperson, denna skall vara en fysisk person som är minst 18 år och skall ha behörighet och befogenhet att binda företaget till Kundvillkoren och hålla företagsinformationen uppdaterad.

Det kan dröja några timmar innan registreringen har blivit granskad och godkänd. Att registrera ett konto i falskt namn eller någon annans namn kan leda till polisanmälan. Om Maskinera misstänker att en Köpare missbrukar sitt konto, inte uppfyller köpvillkorens bestämmelser eller inte följer uppgjorda överenskommelser, har Maskinera rätt att spärra Köparen på Maskinera.se. Maskinera hanterar alla Köparens personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018. När Köparen registrerar sig på Maskinera.se ger Köparen Maskinera tillstånd att använda Köparens uppgifter för att uppfylla sina åtaganden gentemot Köpare och Säljare. Se vår integritetspolicy för mer information om hur personuppgifterna behandlas.

4. Nätauktionstjänsten

Maskinera ger Kunden rätt att använda Nätauktionstjänsten givet att Kunden till fullo följer vad som angivits i dessa Kundvillkor och sköter eventuella betalningsåtaganden. Alla Auktionsobjekt på Maskinera.se säljs på auktion. Bud kan läggas dygnet runt på de auktioner som pågår. Varje auktion avslutas på angivet klockslag, men förlängs med cirka tre minuter om ett nytt bud läggs inom tre minuter före avslutstiden. Inom 72 timmar efter avslutad auktion tar Maskinera kontakt via e-post eller telefon med den Köpare som har lagt högst bud. Avsänd faktura anses som tagen kontakt.

5. Budgivning

Alla bud är bindande och kan inte återkallas av Kund. Detta gäller även om budet inte uppnår reservationspris vid auktionsavslut.

Om reservationspriset inte har uppnåtts är Kundens bud bindande i två arbetsdagar efter auktionsavslut. Köparen förbinder sig att vara tillgänglig för Maskineras personal under denna period. För att delta i budgivning krävs att Köparen har tilldelats ett ID, ett kundnummer, och har godkänt Kundvillkoren. Att delta i budgivning av egna Auktionsobjekt är inte tillåtet, ej heller att manipulera budgivning via ombud. Vid två lika bud vinner det först lagda budet. Vid tekniska problem kan auktioner förlängas tills störningarna upphört. Maskinera har rätt att avböja försäljning och bortse från bud under hela auktionsprocessen. Maskinera har rätt att bestämma om en budgivning skall ogiltigförklaras och genomföras på nytt på grund av tekniska problem, felskrivningar eller av andra anledningar. En inropsavgift tillkommer alltid på det vinnande budet.

6. Reservationspris

Reservationspris är det på förhand bestämda lägsta slutpris som Säljaren måste accepterat. På Auktionsobjektets auktionssida framgår om reservationspriset har uppnåtts eller ej. Säljaren har efter auktionens slut rätt att acceptera högsta budet även om reservationspris ej uppnåtts.

7. Avgifter

En inropsavgift tillkommer alltid på det vinnande budet. Köparen är alltid skyldig att betala Inropsavgiften även om köpet av det aktuella Auktionsobjektet av någon anledning inte fullföljs av Köparen. Om inget annat anges tillkommer moms på priset för Auktionsobjektet och Inropsavgiften.

8. Fakturering och betalning

När en Köpare har lagt det högsta budet i en budgivning, och reservationspriset är uppnått, skickas en faktura till Köparen via e-post. Fakturan har sju dagars betalningstid. Vid utebliven betalning har Maskinera rätt att kräva att köpet fullgörs av Köparen samt ta ut en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt gällande räntelagstiftning.

9. Godkännande av Auktionsobjekt

Alla Auktionsobjekt på Maskinera.se säljs i befintligt skick. Brister och fel kan förekomma då Auktionsobjekten ofta är begagnade bruksföremål. Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt. Det innebär att du vid upphämtning av Auktionsobjektet ska undersöka och godkänna Auktionsobjektets skick i förhållande till auktionsunderlaget. Normalt erbjuds inte fysiska visningar av Auktionsobjekten under pågående auktion (om undantag görs framgår det i auktionsunderlaget). Säljaren ansvarar inte för fel som av Köparen upptäcks efter hämtningen. Om Köpare anlitar speditör eller ombud för att hämta Auktionsobjektet anses det som godkänt av Köparen när Auktionsobjektet lämnar upphämtningsplatsen. Säljaren ansvarar inte heller för fel som uppkommer efter hämtning. Varken Säljaren eller Maskinera ansvarar för fel på Auktionsobjekt eller egendom som säljs för konkursförvaltare eller vid annan tvångsmässig försäljning.

Vid upphämtning ska koden på din upphämtningsinstruktion lämnas till Säljaren och ett utlämningskvitto skall signeras av Säljaren. Notera att upphämtningsinstruktionen har Maskinera som avsändare.

10. Funktionsdefekta objekt/Reservdelsobjekt

Om ett Auktionsobjekt beskrivs som ett funktionsdefekt objekt i auktionsunderlaget har det inte genomgått en fullständig kontroll eller provkörning av Säljaren eller Maskinera. Auktionsobjektet kan sakna delar eller ha fler fel än dem som beskrivs i auktionsunderlaget. funktionsdefekt objekt kan inte reklameras. Som funktionsdefekt objekt räknas även personbilar och lätta lastbilar med ett uppskattat värde under 40 000 kronor.

Ett reservdelsobjekt är ett auktionsobjekt där vitala delar kan saknas, reservdelsobjekt kan ej reklameras.

11. Garanti

Ingen garanti lämnas på köpta Auktionsobjekt.

12. Hämtning

Innan Köparen kan hämta sitt Auktionsobjekt skall Köparens faktura vara registrerad som betald hos Maskinera. När betalningen har registrerats får Köparen en upphämtningsinstruktion med kontaktuppgifter till Säljaren samt en upphämtningskod (skickas via e-post). Köparen tar kontakt med Säljaren och bokar en upphämtningstid som passar båda parter. Vid eventuella frågor finns Maskineras kundtjänst till hands under kontorstid via telefon och e-post. Om inget annat anges har du som köpare ansvar för upphämtning, lastning och eventuell nedmontering av Auktionsobjektet.

Vi utlämnandet av Auktionsobjektet skall Köparen till Säljaren ange utlämningskoden. Utlämningskoden fungerar som kvittens på att Auktionsobjektet är mottaget av Köparen. Som Köpare har du efter avslutad auktion 15 dagar på dig att hämta Auktionsobjektet. Om ett Auktionsobjekt inte har hämtats inom 15 dagar efter auktionsavslut har Maskinera rätt att ta ut en avgift om minst 500 kronor (exklusive moms) per påbörjad vecka. Om Säljaren inte kan ge Köparen möjlighet att hämta Auktionsobjektet inom 15 dagar har Köparen rätt att antingen kräva fullgörelse eller häva köpet. Säljaren är inte skyldig att fullgöra köpet om det föreligger ett oöverkomligt hinder eller om fullgörelsen skulle innebära uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till Köparens intresse av att Säljaren fullgör köpet. Vid befogad hävning har Köparen rätt till återbetalning av det belopp som har betalats till Maskinera. Köparen är alltid skyldig att vidta skäliga åtgärder för att förebygga, förhindra eller begränsa förlust eller skada. Säljare tar inget ansvar för Auktionsobjekt som inte hämtas i tid. För Auktionsobjekt som inte har hämtats av Köparen eller dess ombud inom 30 arbetsdagar (eller annan tidsperiod som anges i auktionsunderlaget) har Säljare genom Maskinera rätt att häva köpet och på nytt lägga ut Auktionsobjektet till försäljning. Säljaren samt Maskinera äger rätt att ur influtna medel ta ut ersättning för kostnader med anledning av hävningen samt för förlust i övrigt. Om försäljningspriset inte täcker Säljarens och/eller Maskineras skador och kostnader för omförsäljning ska Köparen ersätta mellanskillnaden. Om varan inte kan säljas eller om priset inte skulle täcka kostnaderna för en försäljning får Säljaren och Maskinera skrota/återvinna/slänga Auktionsobjektet. Innan så sker ska Köparen underrättas med senast kända kontaktuppgifter.

13. EU-försäljning och export

Köpare i ett land utanför EU betalar alltid svensk moms på Auktionsobjekt. Vid uppvisande av giltigt VAT-nummer ges Köparen möjlighet att få momsbeloppet återbetalat. För att få undanta försäljningen från svensk moms måste varorna exporteras till ett annat EU-land. Köparen ansvarar för att vid avhämtning exportera varan ut ur Sverige. Köparen skall uppvisa ett skriftligt exportbevis. Där ska framgå uppgifter som utfärdandedatum, Köparens namn och adress, varornas mängd och art samt datum och plats för varornas ankomst. Vid leverans av transportmedel skall även fordonets registreringsnummer framgå. Köparen får momsen återbetald efter det att exportbevis skickats till Maskinera dock senast tio (10) dagar efter avhämtning av Auktionsobjektet. Om denna tidsgräns överskrides återbetalar Maskinera ej momsen. Köparen ska till Maskinera uppge IBAN kontonummer, SWIFT-adress samt kontoägarens korrekta namn vid tid för avhämtning av Auktionsobjekt. Är det en annan person än Köparen som hämtar Auktionsobjekt skall även denna person uppvisa giltig ID-handling.

14. Ångerrätt

Som köpare genom företag hos Maskinera har du ingen ångerrätt vid budgivning eller vinnande bud. Alla bud är bindande.

15. Reklamation

Om Köparen önskar reklamera ett Auktionsobjekt ska Köparen kontakta Maskinera via info@maskinera.se

Maskinera förmedlar endast Auktionsobjekt och står därför inte som part i en reklamation. Maskinera kan ta emot och förmedla reklamationer när det gäller fel på Auktionsobjekt. Maskinera kan även förmedla information mellan köpare och Säljare i syfte att nå en överenskommelse. Maskinera är inte juridiskt ombud för Säljaren. Reklamation ska göras innan Köpare har transporterat Auktionsobjektet från Säljares angivna hämtningsplats. Maskinera och Säljaren ska alltid meddelas innan någon reparation genomförs. Eventuella kostnadsförslag ska alltid godkännas av Maskinera och Säljaren i förväg. Köparen har ingen rätt till ersättning om reparationen genomförs innan godkännande har lämnats. Vid en reklamation ersätter Säljaren eller Maskinera varken direkta eller indirekta förluster.

16. Ansvarsbegränsning

Maskineras ansvar gentemot Köparen är alltid begränsat till prisavdrag eller till att som mest återbetala försäljningspriset jämte provision och mervärdesskatt. Part är i inget fall ansvarig för indirekt skada som den andre parten kan drabbas av såvida Part inte begått avtalsbrott eller genom uppsåtlig grov vårdslöshet. Gör Part sig skyldig till väsentligt avtalsbrott har den andre parten dock rätt att med omedelbar verkan häva Avtalet. Köparen är skyldig att hålla Maskinera skadeslös från varje krav som annan användare eller tredje man kan komma att rikta mot Maskinera som en följd av Köparens användande av Maskinera.se eller Nätauktionstjänsten.

Maskinera garanterar inte att Maskinera.se eller Nätauktionstjänsten fungerar utan avbrott eller fel. Det kan förekomma att Maskinera.se eller Nätauktionstjänsten ligger nere på grund av underhåll, uppdateringar, tekniska förbättringar eller för att utveckla dess innehåll och/eller layout. Maskinera förbinder sig att i möjligaste mån informera Köparen innan underhållsarbeten och uppdateringar ska äga rum.

Maskinera reserverar sig för skrivfel och garanterar inte att bilder återger en exakt gestaltning av Auktionsobjekten.

17. Ändringar

Maskinera äger rätt att ändra innehållet i Nätauktionstjänsten och på Maskinera.se utan att i förväg inhämta Köparens godkännande. Maskinera förbehåller sig rätten att ändra dessa Kundvillkor. Maskinera kommer att underrätta Köparen om ändringar i Kundvillkoren via ett meddelande på Maskinera.se eller på annat sätt som Maskinera anser lämpligt.

18. Force Majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet, om underlåtenheten beror på omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som Part inte kunde eller borde ha förutsett eller skäligen tagit i beräkning vid tiden för Avtalets ingående, t.ex. krig, inbördeskrig, eldsvåda, översvämning, utbredd allmän sjukdom, epidemi, pandemi, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen eller därmed jämställd omständighet. Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än en (1) månad på grund av omständighet enligt ovan, har Part rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Avtalet.

19. Tvist

Dessa Kundvillkor och tillhandahållande av Nätauktionstjänsten samt tvister med anledning av dessa ska regleras genom svenskt skiljedomsförfarande.

20. Kontakt

Vill Köparen ta kontakt med Maskinera kan Köparen göra det via e-post på följande adress Info@maskinera.se.